OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

Da bi izvršilo svoje zakonske obaveze, LeadNet doo Beograd, matični broj 21377180 (dalje „Društvo“ ili „Rukovalac“) prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti o licima koja traže zaposlenje na tržištu rada. Prikupljeni podaci o ličnosti obuhvataju: podatke iz radne biografije – prezime i ime, adresu stanovanja, kontakt podatke, podatke o stečenom radnom iskustvu, podatke o obrazovanju, podatke o stečenim sertifikatima i veštinama, preporuke, motivaciona pisma i ostale podatke o ličnosti koji su neophodni radi zaposlenja lica.

Podaci se koriste u vezi zakonskih obaveza obrade podataka o ličnosti i potrebe izvršenja zaključenog ugovora ili za potrebe zaključenja ugovora, u cilju ispunjenja pravnih obaveza Rukovaoca i njima imaju pristup samo zaposleni koji su raspoređeni kod Rukovaoca.
U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018), kandidat za posao kao lice na koje se podaci o ličnosti odnose se informiše:

 1. O činjenici da prikupljeni podaci o ličnosti mogu biti preneti na obrađivače/treća lica/primaoce radi obrade u skladu sa gore definisanom svrhom prikupljanja i obrade podataka.
 2. Da se prikupljeni podaci o ličnosti mogu prenositi u inostranstvo van Republike Srbije i Evropske unije kako bi se ispunile ugovorne obaveze sa trećim licima za koje se obrađuju podaci o ličnosti. Ako zemlje ili međunarodne organizacije u koje se prenose podaci o ličnosti ne pružaju adekvatan nivo zaštite, prenos podataka o ličnosti je dozvoljen sam putem modela ugovora ili obavezujućih korporativnih pravila; ili usaglašavanjem sa odobrenim mehanizmom sertifikacije ili okvirima za zaštitu privatnosti kako bi osigurali zaštitu podataka o ličnosti.
 3. Lice na koje se podaci o ličnosti donose u svakom trenutku ima pravo da:
  1. Izvrši uvid u podatke o ličnosti putem pisanog zahteva sa mogućnošću da sazna tačno koji podaci o ličnosti se prikupljaju, za koju svrhu i da proveri tačnost podataka o ličnosti; kojim trećim licima/obrađivačima su preneti njihovi podaci o ličnosti i za koju svrhu; izvore podataka o ličnosti, kada se prikupljeni i ažurirani;
  2. Ispravi netačne podatke o ličnosti;
  3. U određenim slučajevima, da njegovi podaci budu izbrisani („pravo da se bude zaboravljen”);
  4. Povuče pristanak u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga;
  5. Zabrani obradu podataka o ličnosti;
  6. Podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti;
  7. Zahteva obeštećenje
 4. Da će na pismeni zahtev, Društvo kompletirati, promeniti ili obrisati podatke o ličnosti ako su ti podaci nekompletni, netačni ili zastareli i informisati lice na koje se podaci odnose o svim izmenama i dopunama, promenama ili brisanjima takvih podataka o ličnosti preduzetih u periodu od trideset (30) kalendarskih dana od pribavljanja pismenog zahteva;
 5. Da se podaci o ličnosti čuvaju ograničen vremenski period – dok traje ugovorni odnos sa poslovnim partnerom za koga se vrši odabir kandidata za posao i u periodu od 5 godina nakon okončanja ugovornog odnosa.;

Kako bi upravljalo svojim pravima, lice na koje se podaci odnose može podneti pismeni zahtev na zvaničnu adresu: LeadNet doo Beograd, Koste Abraševića 25, 11000 Beograd, naslovljeno „za zaštitu podataka o ličnosti“.

Društvo je imenovalo lice za zaštitu podataka o ličnosti i to je Slađana Ginić, zaposlena kod Rukovaoca, čiji kontakt podaci su sladjana.ginic@leadnet.rs, 011/450-48-17.

Lice na koje se podaci odnose ima u bilo kom trenutku pravo prigovora na obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose, po osnovu koji se odnosi na njegovu ili njenu konkretnu situaciju.

Prava lica na koje se podaci odnose da uputi prigovor može se ostvariti podnošenjem prigovora i pritužbe u pisanoj formi sledećim instancama:

 1. LeadNet doo Beograd, Koste Abraševića 25, 11000 Beograd, naslovljeno „za zaštitu podataka o ličnosti“.
 2. Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, E-mail: office@poverenik.rs

Ovo obaveštenje se primenjuje od 21. avgusta 2019. godine.