Procena rukovodstva

Procena rukovodstva predstavlja proces procena umeća i kompetencija rukovođenja koje poseduju odabrani kandidati ili grupa kandidata koja se već nalazi na (ili su planirani za unapređenje na) rukovodećim, direktorskim ili izvršnim pozicijama.

Procena rukovodstva može se koristiti u situacijama:

 • Nakon akvizicije ili situacijama u kojima vlasnik kompanije ne želi da zadrži nijednog, želi da zadrži samo neke ili sve rukovodioce;
 • Kada je potrebna reorganizacija rukovodećeg kadra;
 • Kada jedan direktor, u okviru firme, treba da bude unapređen i neophodno je doneti odluku o tome koji će to biti;
 • U procesima reorganizacije i smanjenja broja osoblja;
 • U situacijama kada klijent već ima 2-3 kandidata za novu ulogu i potrebno mu je eksterno mišljenje;
 • Može da pomogne kompanijama da unaprede plan razvoja rukovodstva kada su u pitanju njihovi zaposleni;
 • Može da pomogne zaposlenima da poboljšaju moguće nedostatke u svim fazama njihovih direktorskih karijera;
 • Pomaže kako kompanijama tako i kandidatima da kreiraju svoje ciljeve po pitanju karijera;

Ethical

Planiranje sukcesora

Planiranje kontinuiteta ključnih ljudskih resursa (succession planning) predstavlja proces koji pomaže kompanijama da budu spremne za (neočekivani) odlazak ključnih ljudi sa ključnih pozicija. Planiranje kontinuiteta ključnih ljudskih resursa (succession planning) znači da je kompanija spremna za takve situacije tako što identifikuje potencijalne naslednike koji treba da budu pripravni, spremni ali takođe i voljni da preduzmu nove uloge. Proces treba bude usaglašen  sa poslovnom strategijom i planovima i realizovan u potpunoj koordinaciji sa Sektorom za ljudske resurse.

Provera reference

Provera reference predstavlja deo procesa zapošljavanja i obavlja se na zahtev klijenta. Obično se primenjuje kada novi potencijalni poslodavac želi da proveri ili dobije dodatne informacije o prethodnom zaposlenju kandidata, njegovom obrazovanju ili da sazna više o nekim umećima ili kvalifikacijama koje mogu biti od važnosti za novu ulogu. Obično se ovo obavlja za 1-3 kandidata sa užeg spiska. Nakon prethodnog dogovora sa klijentom, o tome šta treba proveriti, traže se reference od kandidata, obično 2-3 za svakog kandidata. Kao rezultat ovoga klijent će dobiti izveštaj o proveri reference, specijalno prilagođen svakom klijentu sa fokusom na specifične zahteve.

Ethical

Savetodavne usluge

Savetodavne usluge se pružaju u cilju podrške po pitanju različitih potreba klijenata i njihovih poslovnih napora kao i prevazilaženja određenih slabosti. Obično se primenjuje u slučaju:

 • Ulaska na srpsko tržište;
 • Procesa reorganizacije;
 • Unapređenja poslovanja i njegovog proširenja;
 • Itd;

Usluge Upravljačkom timu Savetodavne usluge / Rešenja za upravljanje

Ova usluga je usmerena na članove Odbora u cilju postizanja vrhunskog upravljanja od strane Odbora. Članovi Odbora i rukovodstvo organizacije koristi ove usluge u sledećim situacijama:

 • kada jedan ili nekoliko članova Odbora moraju biti promenjeni;
 • kada jedan ili nekoliko članova Odbora napuste kompaniju;
 • u slučajevima kada je iz različitih razloga potrebna procena određenog direktora.
Rešenja za rukovodstvo uključuju pretragu za pozicije korporativnih rukovodilaca, savetnika Odbora, lica koje će zameniti Generalnog direktora kao i procenu korporativnih rukovodilaca ili timova. Cilj ove usluge je da Vam pruži podršku pri formiranju ili reorganizacija najbolje moguće opcije članova tima Vašeg Odbora. Fokusiramo se na Vaše specifične potrebe po pitanju rukovodstva, na kulturu kompanije i Vaše planove i očekivanja, kako bi postigli najbolju moguću efikasnost tima koji čine Odbor.

Ethical